Gửi người luôn than thở rằng mình không có thời gian